Biogāze zaļākai nākotnei

Biogāze ir atjaunojams enerģijas avots, ko iegūst izmantojot organiskos atkritumus. Uztverot, uzkrājot un izmantojot biogāzi, mēs varam novērst metāna izdalīšanos atmosfērā un samazināt kopējās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Biogāzei būs nozīmīga loma pārejā uz zaļo enerģiju, un AVK ar lepnumu piedalās šajā procesā, piegādājot noslēgarmatūru biogāzes iekārtām.

Kas ir biogāze?

Biogāze ir atjaunojams enerģijas avots, ko iegūst anaerobās fermentācijas procesā, kas ir dabisks bioloģisks process, līdzīgs tam, kas notiek govs kuņģī. Biogāzi galvenokārt veido metāns (CH4) un oglekļa dioksīds (CO2), kā arī neliels daudzums citu gāzu, piemēram: slāpekļa, sērūdeņraža un ūdens tvaika. Biogāzi parasti ražo, sadalot organiskos materiālus bez skābekļa klātbūtnes, piemēram, lauksaimniecības atkritumus, pārtikas atkritumus, notekūdeņus un dzīvnieku mēslus.

Kādas priekšrocības sniedz biogāzes izmantošana?

Pasaules biogāzes asociācija (PBA) apstiprina:

"Mūsdienu pasaulē, kur  jārada jaunas darbavietas, jāpanāk ekonomiskā izaugsme un jānodrošina enerģijas un pārtikas ražošana, kā arī krasi jāsamazina klimata pārmaiņas izraisošu vielu emisijas, tikai nedaudzām tehnoloģijām ir iespēja sniegt tik lielu ieguldījumu visās jomās un visā pasaulē."

PBA apstiprina, ka biogāzei ir potenciāls samazināt globālās klimata emisijas par 10 % un radīt miljoniem darbavietu. Biogāzes priekšrocības vides un sociālekonomiskajā jomā ir acīmredzamas:

  • Atjaunojama un ilgtspējīga: tā tiek iegūta no organiskiem atkritumiem, kas rodas nepārtraukti.
  • Siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšana: Kad organiskie atkritumi sadalās poligonos vai netiek apstrādāti, no tiem izdalās metāns - spēcīga siltumnīcas efekta izraisoša gāze, kas veicina klimata pārmaiņas - biogāzes savākšana un izmantošana  ļauj to novērst.
  • Atkritumu apsaimniekošana: organisko atkritumu pārvēršana biogāzē samazina atkritumu apjomu.
  • Decentralizēta enerģijas ražošana: īpaši izdevīga lauku apvidos vai reģionos ar ierobežotu piekļuvi tradicionālajiem enerģijas avotiem.
  • Ar barības vielām bagāts digestāts: Anaerobās fermentācijas procesa blakusproduktu, ko sauc par digestātu, var izmantot augsnes uzlabošanai ar minerālvielām  un panākot augstākas ražas.
  • Jaunu darba vietu radīšana: Biogāzes ražošana un izmantošana rada darba iespējas atkritumu apsaimniekošanas, būvniecības, lauksaimniecības un enerģijas ražošanas nozarēs.

AVK noslēgarmatūras un piederumi visiem procesa posmiem

1. Priekšapstrāde

Pirmais posms ir dažādu veidu organisko vielu apstrāde un sagatavošana to padošanai uz  biogāzes iekārtām. Izejvielu piemēri ir šķidrie kūtsmēsli, lauksaimniecības materiāli, organiskie sadzīves atkritumi un pārtikas rūpniecības atkritumi. Organisko vielu veids ietekmē biogāzes ražošanas procesu, jo fermentācijas process atkarība no to  veida var  atšķirties. Tāpēc ir ierasts, ka ir vairākas sagatavošanas tvertnes, lai nodrošinātu viendabīgu biomasas sastāvu stabilas un vienmērīgas biogāzes ražošanas nodrošināšanai.

Šim pielietojumam AVK piedāvā mūsu standarta noslēgarmatūru  un piederumus:

2. Ražošana

Sagatavoto biomasu transportē uz reaktora tvertni, kur anaerobās fermentācijas procesa rezultātā rodas biogāze. Procesā iegūtā gāze galvenokārt sastāv no metāna (CH4) un oglekļa dioksīda (CO2), taču tajā ir arī neliels daudzums ūdens (H2O) un sērūdeņraža (H2S). Sērūdeņradis, augsta koncentrācijā , ir agresīva gāze.

Šiem procesiem  AVK piedāvā šādu noslēgarmatūru:

  • Neattīrītai gāzei: Puspagrieziena vārstus
  • Šķidrumiem: Ķīļveida aizbīdņus
  • Dūņām: Nažveida aizbīdņus

3. Pēcapstrāde

Pēc anaerobās fermentācijas no iegūtās gāzes tiek atdalīts sērūdeņradis. Pēc tam gāzi uz vietas var pārvērsts elektroenerģijā vai siltumenerģijā. Kā alternatīva, tiek piedāvāts,  veikt gāzes attīrīšanu, lai uzlabotu tās kvalitāti līdz līmenim, kas piemērots sadalei dabasgāzes tīklā.

Šiem procesiem AVK piedāvā visus mūsu standarta gāzes noslēgarmatūru un piederumus:

Lejupielāde

Biogāze

Iepazīstieties ar mūsu noslēgarmatūru visiem biogāzes ražošanas procesa posmiem un izlasiet jau realizēto projektu aprakstus.