Juridiskie norādījumi un atbildības noraidījums

Vietnes īpašnieks

Šī interneta vietne ir AVK Holding A/S, DK-8464 Galten, DENMARK - CVR 44782510 (uzņēmuma reģistrācijas numurs) mājaslapa, kas izveidota saskaņā ar Dānijas likumdošanu.

Lietošana

Šī interneta vietne ir paredzēta, lai iepazīstinātu ar AVK Holding A/S, tās filiāļu un saistīto uzņēmumu aktivitātēm. Pirms šīs interneta vietnes lietošanas lūdzam izlasīt šo Atbildības noraidījumu un Konfidencialitātes politiku. Lietojot šo vietni, Jūs piekrītat zemāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī Konfidencialitātes politikai. 

Saturs

AVK Holding A/S cenšas nepārtraukti atjaunināt šo interneta vietni. Taču mēs noraidām jebkādu un visu atbildību, kas var izrietēt no kļūdām vai izlaidumiem vietnē vai tās nepieejamības, kā arī varam pārtraukt uzturēt  vietni bez iepriekšēja paziņojuma par to. Informācija šajā vietnē paredzēta tikai kā vispārīgas pamatnostādnes.

Atbildība

Jūs lietojat un pārlūkojat šo vietni uz sava riska. AVK Holding A/S negarantē, ka šai vietnei izmantotā programmatūra un informācija, tiešsaistes lietotnes vai kādi citi pakalpojumi, kas tiek sniegti, izmantojot šīs vietnes līdzekļus, ir bez defektiem vai ka to lietošana netiks pārtraukta. Mēs cenšamies uzturēt atjauninātu aizsardzību pret datorvīrusiem u.c. un noraidām jebkādu un visu atbildību par hakeru uzbrukumiem, vīrusiem u.c.

ATBILDĪBAS NORAIDĪJUMS

ŠAJĀ INTERNETA VIETNĒ PUBLICĒTAIS SATURS IR SNIEGTS «KĀ IR». AVK GROUP A/S VIENNOZĪMĪGI UN NEPĀRPROTAMI NORAIDA VISAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ MINĒTO SATURU, TOSTARP, BET NEIEROBEŽOJOTIES AR TĀ PRECIZITĀTI, STĀVOKLI, IZMANTOJAMĪBU TIRGŪ UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM. NE AVK GROUP A/S, NE TĀS FILIĀLES NAV ATBILDĪGAS NE PAR KĀDIEM TIEŠIEM, NEJAUŠIEM, SEKU IZRAISĪTIEM, NETIEŠIEM VAI SODU IZRAISĪTIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO PIEKĻUVES ŠAJĀ VIETNĒ IEKĻAUTAJAM SATURAM VAI TĀ IZMANTOŠANAS, TOSTARP VĪRUSIEM, NERAUGOTIES UZ ŠĀ SATURA PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU.

Saites

AVK Holding A/S nav atbildīga ne par vienas ar šo vietni sasaistītās interneta vietnes saturu vai uzticamību un nevar uzņemties atbildību ne par kādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas rodas, paļaujoties uz šādām interneta vietnēm. Saites uz trešās personas informāciju nekādā gadījumā nevar tikt uzskatītas par sava veida tās apstiprinājumu. Mēs nevaram garantēt, ka šīs saites darbosies visu laiku un mēs nekādi nevaram ietekmēt sasaistīto lapu pieejamību.

Komentāri

Visi komentāri, kas AVK Holding A/S tiek nosūtīti attiecībā uz šo vietni, kļūst par AVK Holding A/S īpašumu un tos drīkst izmantot neierobežoti. Saņemtie komentāri netiks uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

Elektroniskās vēstules

Visas elektroniskās vēstules, ko nosūtījusi AVK Holding A/S un visas to pielikumā nosūtītās datnes (“sūtījums”) ir konfidenciālas un paredzētas tikai un vienīgi adresātam(-iem), un var būt juridiski privileģētas un/vai konfidenciālas. Ja Jūs neesat paredzētais sūtījuma adresāts, Jūs nedrīkstat izmantot, izpaust, kopēt, izplatīt vai paturēt to vai kādu tā daļu. Ja Jūs kļūdas rezultātā esat saņēmis(-usi) sūtījumu, lūdzam par to nekavējoties informēt nosūtītāju un izdzēst visas kopijas no Jūsu datorsistēmas
(-ām).

AVK Holding A/S negarantē sūtījuma precizitāti vai pilnīgumu un neuzņemas atbildību par izmaiņām, ko nosūtītājs izdarījis pēc sūtījuma nosūtīšanas. Jebkurš sūtījumā paustais viedoklis var būt personisks un tas var neatspoguļot AVK Holding A/S viedokli, kā arī var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma par to.

Aizsardzība ar paroli

Dažas www.avkvalves.com lapas un ar tām saistītās vietnes var būt aizsargātas ar paroli. AVK Holding A/S patur tiesības atteikt reģistrāciju jebkuram lietotājam. AVK Holding A/S jo īpaši patur tiesības noteikt, ka konkrētas interneta vietnes, kuru lietošana iepriekš bija brīvi pieejama, tagad ir pakļautas reģistrācijai. AVK Holding A/S ir tiesīga jebkurā laikā un bez jebkāda pienākuma norādīt iemeslu nepiešķirt lietotājam tiesības piekļūt ar paroli aizsargātam segmentam, bloķējot tās lietotāja datus (atbilstoši zemāk definētajam), jo īpaši gadījumā, ja lietotājs: 

  • reģistrācijas nolūkā izmanto viltotus datus; 
  • piekļūstot vai izmantojot AVK Holding A/S interneta vietni, pārkāpj kādu no piemērojamajiem likumiem; vai 
  • nelieto interneta vietni ilgstošā laika periodā. 

Reģistrācija

Reģistrējoties lietotājam jāsniedz pareiza informācija. Lietotājam jānodrošina, ka lietotāja dati nav pieejami trešajām personām un viņš ir atbildīgs par visiem darījumiem un citām aktivitātēm, kas veikti, izmantojot viņa, kā lietotāja, datus. Ikvienas tiešsaistes sesijas beigās lietotājam jāizrakstās no interneta vietnēm, kas aizsargātas ar paroli. Ja un apjomā, kādā lietotājs uzzina par to, ka trešās personas ļaunprātīgi izmanto viņa lietotāja datus, lietotājam bez nepamatotas vilcināšanās par to  rakstiski jāinformē AVK Holding A/S vai, attiecīgā gadījumā, pa e-pastu. 

Lietotājs jebkurā laikā rakstiski var pieprasīt izbeigt viņa reģistrāciju pie nosacījuma, ka izdzēšot netiks pārkāpta pienācīga līgumsaistību izpilde. Šādā gadījumā AVK Holding A/S izdzēsīs visus lietotāja datus un citus saglabātos attiecībā uz personu identificējamus datus, tiklīdz šie dati vairs nebūs nepieciešami.

Atjauninājumi

AVK Holding A/S patur vienpusējas tiesības atjaunināt, grozīt, mainīt un labot tās Juridiskos norādījumus un atbildības noraidījumu, kā arī Konfidencialitātes politiku jebkurā laikā. Visi šie atjauninājumi, grozījumi, izmaiņas un labojumi ir saistoši visiem šīs interneta vietnes lietotājiem un pārlūkprogrammām un tie tiks publicēti šeit.

Likumdošanas un jurisdikcijas izvēle

Šis «Atbildības noraidījums un juridiskie norādījumi» sastādīts saskaņā ar Dānijas likumdošanu, neņemot vērā kolīzijas normas. Visi strīdi, kas izriet no vai ir saistīti ar šiem Juridiskajiem norādījumiem un atbildības noraidījumu, kā arī Konfidencialitātes politiku, kuri nevar tikt atrisināti draudzīgā ceļā, izlemjami Dānijas tiesās.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Visi šajā interneta vietnē ietvertie materiāli ir autortiesību, preču zīmju un citu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības subjekts saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem likumiem. Šajā interneta vietnē ietvertie nosaukumi, zīmes un logo ir aizsargātas preču zīmes vai zīmoli.  Nekas no interneta vietnē norādītā nedrīkst tikt uzskatīts par licences vai kādas interneta vietnē redzamās preču zīmes izmantošanas tiesību piešķiršanu bez iepriekšējas rakstiskas AVK Holding A/S atļaujas. Jūs drīkstat lejupielādēt šajā interneta vietnē publicēto materiālu tikai nekomerciālam un personiskam lietojumam pie nosacījuma, ka Jūs  ievērojat un saglabājat neskartas visas autortiesības, preču zīmes un citus īpašumtiesību paziņojumus. Jūs nekādā veidā nedrīkstat reproducēt, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, pārsūtīt vai izplatīt šīs interneta vietnes saturu, tostarp tekstus, attēlus, audio un video ne sabiedriskai vai komerciālai lietošanai, ne komunikācijai bez  iepriekšējas rakstiskas AVK Holding A/S atļaujas.